VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Dodavatel

Ing. Yana Fetisova - SmartStudy.cz


IČ: 06345620


s místem podnikání Záhřebská 562/41, 120 00, Praha 2 - Vinohrady

e-mail: info@smartstudy.cz


tel. +420 776 856 858

Dodavatel provozuje pod názvem SmartStudy.cz výuku matematiky, fyziky, českého a anglického jazyku, a to jak organizovanou skupinovou výukou, tak individuální na základě objednávky klienta včetně doplňkových aktivit k výuce.

Objednatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jen jako "VOP") rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v kurzu specifikovaném dle příslušné objednávky či smlouvy.

Dodavatel a Objednatel jsou dále také společně označováni jako "smluvní strany".

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.


Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem o poskytování kurzů vzniká na základě uzavření písemné smlouvy nebo vzniká na základě objednávky (závazné přihlášky do konkrétního kurzu). Objednávka (přihláška) může být vyplněna také ve formě přihlašovacího formuláře na webových stránkách dodavatele www.smartstudy.cz nebo prostřednictvím e-mailu či jiné elektronické komunikace.
 2. Dodavatel je povinen přijetí objednávky (přihlášky) objednateli potvrdit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího přijetí. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednávka (přihláška) nebyla dodavatelem přijata. Potvrdit objednávku (přihlášku) může dodavatel všemi rozumně dostupnými formami komunikace (písemná forma, prostředky elektronické komunikace, telefonicky, ad.)


Čl. II.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka v příslušném kurzu vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě smlouvy o poskytování vyukových kurzů (dále jen výuka).
 2. Kurzy jsou rozděleny do několika typů dle úrovně a potřeb objednatele, které jsou blíže specifikovány na webových stránkách dodavatele www.smartstudy.cz.
 3. Dodavatel se zavazuje tyto podmínky, uveřejněné na příslušných webových stránkách www.smartstudy.cz splnit, především co do termínu, rozsahu, kvality a ceny.
 4. Smlouva vzniká na základě vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře (objednávky), který lze vyplnit na webových stránkách dodavatele na adrese www.smartstudy.cz nebo uzavřením (podpisem) písemné objednávky nebo uzavřením smlouvy o poskytování kurzů v písemné formě. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou obsahovou součástí každé smlouvy.
 5. Objednávka prostřednictvím webu www.smartstudy.cz je závazná. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je vázán od momentu uzavření smlouvy. Objednatel má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Smlouva uzavřená tímto způsobem je dodavatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro objednatele.
 6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí objednatel sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku kurzů na webu www.smartstudy.cz není zpoplatněno zvláštní sazbou.


Čl. III.

Realizace výuky

 1. Výuka probíhá v závislosti na konkrétním typu kurzu, blíže jsou jednotlivé typy kurzů specifikovány na webových stránkách www.smartstudy.cz, včetně množství vyučovacích hodin, jejich délky a frekvence.
 2. Průběh kurzů plně nerespektuje prázdniny ve státních školách, ale respektuje státní svátky. O případných změnách z těchto důvodů a náhradních hodinách bude objednatel dodavatelem předem informován.
 3. Zahájení výuky je vždy specifikováno prostřednictvím e-mailové nebo telefonické domluvy mezi smluvními strany.
 4. V případě, že ze závažných důvodů nebude dodavatel schopen zajistit výuku, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní zajištění výuky, v tomto případě dodavatel přihlédne k možnostem a preferencím objednatele.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, minimální počet studentů je 5. V tomto případě je dodavatel povinen objednatele informovat o tomto faktu nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením výuky. V případě, že objednatel již uhradil dodavateli cenu kurzu, je dodavatel povinen uhrazenou částku objednateli v plné výši vrátit.
 6. Kurzy vedou, resp. jednotlivé lekce, vyučují, kvalifikovaní lektoři dodavatele. Osoba vyučujícího lektora se může v průběhu kurzu změnit, s čímž objednatel výslovně vyslovuje svůj souhlas.


Čl. IV.

Cena kurzu, platební podmínky

 1. Cena za příslušný kurz je specifikována dle individuální objednávky objednatele, dle konkrétního typu kurzu a dle ceníku dodavatele, který je v aktuálním znění veřejně přístupný na webových stránkách dodavatele www.smartstudy.cz v sekci "Ceník". Cena za kurz je vždy uvedená včetně zákonné sazby DPH.
 2. Dodavatel vždy vystaví na základě závazné objednávky objednatele nebo uzavřené písemné smlouvy fakturu, kterou doručí objednateli. Cena kurzu je splatná na základě vystavené faktury.
 3. Neuhradí-li některá ze smluvních stran řádně a včas svůj závazek, je povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. Přijaté plnění je pak započítáváno primárně na úhradu úroků z prodlení a až následně na samotnou jistinu (dluh).


Čl. V.

Kvalita výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit odpovídající kvalitu poskytované výuky kvalifikovanými lektory vždy v závislosti na konkrétním druhu poskytovaného kurzu nebo v závislosti na dohodě s objednatelem. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku pouze lektory odpovídající kvality, kteří jsou dle jeho názoru schopní vést konkrétní druh poskytovaných kurzů.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat na úrovni odpovídající konkrétnímu druhu poskytovaného kurzu a v závislosti na profesionální úvaze konkrétního lektora, avšak vždy odpovídající svojí kvalitou druhu kurzu.
 3. Minimální počet osob v jednom kurzu je 5, nedohodnou-li se objednatel s dodavatelem jinak.
 4. Výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem, domluveným mezi dodavatelem a objednatelem individuálně.


Čl. VI.

Reklamace, mimosoudní vyřizování stížností

 1. V případě nespokojenosti objednatele s poskytnutou výukou, je objednatel o tomto povinen poskytovatele neprodleně informovat písemnou formou. (reklamační formulář). Reklamační formulář lze také zaslat elektronickou formou. Dodavatel potvrdí do 5 dnů doručení reklamace.
 2. Dodavatel prozkoumá uvedené reklamační důvody a pokusí se ve shodě s objednatelem zejména nalézt náhradní řešení, např. volba jiného kurzu, volba jiného semestru, vrácení adekvátní částky kurzovného (po odečtení již proběhlých kurzů), atd.
 3. Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady dle druhu kurzu a reklamačních důvodů. Platí však, že reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace dodavateli.
 4. Překážky vzniklé na straně objednatele taktéž nejsou reklamačním důvodem, zejména změna časových možností objednatele, změna podmínek na straně objednatele, za nichž se přihlásil do kurzu, aj.
 5. V případě aktuálních zdravotních problémů objednatele delších než 4 týdnů, mu vzniká nárok na přerušení výuky a převedení adekvátního množství výuky do semestru, v němž zdravotní problémy pominou, bude-li to objektivně možné. Zdravotní důvody je nutno prokázat lékařskou zprávou, zejména pracovní neschopenkou, a toto doložit dodavateli co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přerušení kurzu, jinak na tyto důvody nebude brán zřetel.
 6. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodavatel sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje dodavatele, zejména prostřednictvím elektronické pošty info@smartstudy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle dodavatel na e-mailovou adresu objednatele. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.


Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování kurzů před zahájením kurzu, objednatel se zavazuje uhradit objednateli částku odpovídající 50% původního kurzovného. Odstoupí-li již po jeho zahájení, tj. po konání první vyučovací hodiny, vzniká dodavateli nárok na úhradu plné původně dohodnuté ceny.
 2. Nárok objednatele na vrácení kurzovného v případě vzniku překážek na straně objednatele, které mu zabraňují v řádném navštěvování lekcí, nevzniká. Naopak dodavatelův nárok na uhrazení plné ceny kurzu nezaniká.
 3. V případě přihlášení do kurzu formou elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách dodavatele, má objednatel, je-li dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozici spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy o poskytování kurzů do 14 dnů bez udání důvodu, tato lhůta počíná běžet den následující po podání elektronické přihlášky. V takovém případě dodavatel objednateli vrátí veškeré přijaté platby do 14 dnů od doručení řádného odstoupení, a to stejným způsobem, jako platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že k plnění předmětu smlouvy došlo již v prvních 14 dnech od elektronické objednávky, a stalo se tak na základě objednávky, je objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající proběhlé výuce.
 5. Odstoupení od smlouvy musí objednatel dodavateli zaslat na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o poskytování kurzů, vždy v písemné formě, případně e-mailem. Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů.
 6. Odstoupení v případě smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím elektronické objednávky je objednatel oprávněn učinit přes formulář Odstoupeni od smlouvy.


Čl. VIII.

Osobní údaje

 1. Objednatel dává odesláním/uzavřením objednávky nebo uzavřením smlouvy o poskytování kurzů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytné míře, tedy zejména jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresu bydliště. O změně těchto údajů je objednatel povinen dodatele informovat bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 pracovních dnů. Objednatel je oprávněn o změně těchto údajů informovat dodavatele taktéž formou elektronické komunikace, případně užitím telefonického spojení.
 2. Objednatel odesláním/uzavřením objednávky nebo podpisem smlouvy o poskytování kurzů stvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím za účely kontaktování na dobu neurčitou.
 3. Dodavatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobnímu údaji vždy v souladu s právním řádem ČR, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo souhlas kdykoliv odvolat.


Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování kurzů mezi objednatelem a dodavatelem ať už byla tato smlouva uzavřena jakýmkoliv způsobem.
 2. Dodavatel je oprávněn odmítnout či následně vyloučit z kurzu osobu, která porušuje základní zásady občanského soužití či dobré mravy nebo osobu, u níž bude dodatečně zjištěno, že její znalosti objektivně nepostačují k tomu, aby tato osoba byla schopna zvládnout poskytovanou výuku, a tato osoba zároveň nebude souhlasit s přeřazením do skupiny objektivně odpovídající jejím schopnostem, či toto přeřazení do jiné skupiny nebude objektivně možné, zejména proto, že taková skupina momentálně nebude k dispozici nebo z jiného objektivního důvodu. V případě takového vyloučení má vyloučená osoba nárok na vrácení uhrazeného kurzovného v rozsahu odpovídajícím neodchozeným lekcím.
 3. Tyto obchodní podmínky lze obsahově změnit pouze vzájemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků s vlastnoručními podpisy obou smluvních stran.
 4. V otázkách těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravenými, případně neupravenými smlouvou o poskytování kurzů, se smluvní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 30. 10. 2019 - SmartStudy.cz